Noutati

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

ORASUL CAJVANA

NR.2724 / 25.03.2015

A N U N Ţ

          In conformitate cu prevederile art. 39 alin 2 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare , Primăria oraşului Cajvana, judeţul Suceava organizează concurs de recrutare pentru urmatoarele functiile publice vacante:

 

Consilier, clasa I, gradul debutant -1 post - Biroul financiar contabil, impozite, taxe, salarizare, resurse umane ;

Consilier, clasa I, gradul debutant -1 post-Serviciul urbanism, amenajerea teritoriului, agricol, cadastru, programme de dezvoltare ;

Consilier, clasa I, gradul debutant- 1 post-Serviciul asistenta sociala, autoritate tutelara si relatii cu publicul ;

 

PROBELE STABILITE PENTRU CONCURS : selectia dosarelor, proba scrisa, interviul

 

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

     Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei oraşului Cajvana, Judetul Suceava

     In data de 27 aprilie 2016 ora 10 proba scrisa;

     In data de 29 aprilie 2016 ora 10 interviul

CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

     Conditii generale;

prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999– privind Statutul Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare- pentru toate posturile

Condiţii specifice:

● Pentru consilier, clasa I, gradul debutant- Biroul financiar contabil, impozite, taxe, salarizare, resurse umane :

-          studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor administrative si domeniul stiintelor economice ;

●Pentru consilier, clasa I, gradul debutant –Serviciul urbanism, amenajarea teritorului , agricol, cadastru, programe de dezvoltare

-          studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul inginerie geodezica ;

●Pentru consilier, clasa I, gradul debutant –Compartimentul asistenta sociala, autoritate tutelara si relatii cu publicul

-          studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniu asistentei sociale, domeniul stiintelor administrative, domeniul stiintelor juridice.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, republicata.

 

Dosarele se depun la sediul primăriei în termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

 

ACTE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA

CONCURS

  1. Formularul de înscriere;
  2. Copia actului de indentitate;
  3. Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
  5. Cazier judiciar;
  6. Adeverinţă care să ateste starea sănătăţii corespunzătoare;
  7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul PRIMARIEI ORAŞULUI CAJVANA, JUDEŢUL SUCEAVA la nr. de telefon: 0230 539222

sau la tel 0753 348645

 

BIBLIOGRAFIE

S5 Box

Login