Noutati

Anexa la HCL nr. 5 din 29.01.2016

PROGRAM

Privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2016 din bugetul propriu al orasului Cajvana pentru activitati nonprofit de interes local

 

CAPITOLUL 1:Dispozitii generale

 

I. Scop si definitii

            Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice,alocate pentru activitati nonprofit de interes general,cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste principiile,cadrul general si procedura pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac ale actului sau deciziei autoritatii finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila acordate din bugetul local.

            Conform legii,termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;|[b)autoritate finanţatoare - orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia României, inclusiv autoritatea judecătorească, precum şi orice instituţie publică de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de credite, în condiţiile legii; (text original în vigoare până la 26 iunie 2008) ]|

b) autoritate finanţatoarePrimaria Orasului Cajvana
c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă;
e)contract de finanţare nerambursabilă- contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuareautoritate finanţatoare, şi un beneficiar;
f)finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
g)fonduri publice - sume alocate din bugetul propriu al orasului Cajvana;
h) solicitant - orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

            Finantarile nerambursabile acordate, se vor utiliza numai pentru programele si proiectele de interes public local initiate si organizate de catre solicitanti cu sediul social pe teritoriul administrativ al orasului Cajvana, in completarea veniturilor proprii si a celor primite sub forma de donatii si sponsorizari.

 

II. Domeniu de aplicare

            1) Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii.

Prezentul program se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice acordate din bugetul propiu al orasului Cajvana.

            Aceste prevederi nu se aplica pentru finantarile nerambursabile din fonduri externe, pentru fonduri special de interventie in caz de calamitate si de sprijin a persoanelor fizice sinistrate si care nu aduc atingere procedurilor stabilite prin legi speciale

Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.
(5) Potrivit legii, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului.Caracterul indispensabil va fi justificat de catre solicitant, urmand a fi analizat de catre comisia de evaluare.

 

III.Principiile de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila

 

            Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;|[f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare; (text original în vigoare până la 18 mai 2015) ]|

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare,

|[g) confinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului. (text original în vigoare până la 26 iunie 2008) ]|

g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.Contributia in natura nu este eligibila.

IV.Proceduri generale de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, constituita prin dispozitia primarului orasului Cajvana.

Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activităţile, costurile asociate şi rezultatele urmărite, evaluabile pe baza unor indicatori precişi, a căror alegere este justificată.
           Evaluarea în sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate cu criteriile generale de evaluare prevăzute în documentatie.
           Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial, cu sediul in orasul Cajvana care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei legi, la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.
           Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate anual in bugetul propriu al orasului Cajvana.

Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal, conform art.12 alin.1 din Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice,alocate pentru activitati nonprofit de interes general,cu modificarile si completarile ulterioare.

În vederea participării la o procedură de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte autorităţii finanţatoare o declarative pe propria răspundere in care sa mentioneze daca a contractat si alte finantari nerambursabile de la Primaria Orasului Cajvana.

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executarii contractului.

Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat.
         Primaria Orasului Cajvana trebuie să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant.
         În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanţatoare are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii.

In cazul in care dupa incheierea contractelor de finantare nerambursabile cu solicitantii declarati castigatori ,sumele puse la dispozitie da catre Primaria Orasului Cajvana nu sunt contractate in intregime, autoritatea finantatoare poate decide organizarea unei noi sesiuni de selectie.

Procedura de selecţie de proiecte cuprinde următoarele etape:

    a)publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;

b) publicarea anunţului de participare;
c) înscrierea candidaţilor;
d) transmiterea documentaţiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabila.

         Selectionarea si evaluarea solicitarilor se va face de catre o comisie de evaluare,care va fi numita in conditiile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Comisia de evaluare are dreptul sa respinga propunerea de proiecte in oricare dintre urmatoarele cazuri:

a)propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila nu respecta cerintele prevazute in prezenta documentatie;

b)propunerea de proiect contine clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea finantatoare;

c)explicatiile solicitate fata de fundamentarea economica nu sunt concludente;

d)conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza solicitantul pentru indeplinirea contractului de finantare nerambursabile.

V.Clarificari

            Orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial,care a obtinut,in conditiile prezentei legi, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect,are dreptul de a solicita si de a primi clarificari din partea autoritatii finantatoare.

Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin cinci zile inainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.

Autoritatea finantatoare are dreptul de a completa din proprie initiativa, in vederea clarificarii,documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si este obligata sa comunice in scris tuturor solicitantilor orice astfel de completare.Transmiterea comunicarii trebuie sa respecte intervalul de timp prevazut.

VI. Transparenta si publicitate

Primaria Orasului Cajvana stabileste un program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile, în condiţiile Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice,alocate pentru activitati nonprofit de interes general,cu modificarile si completarile ulterioare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al Primariei Orasului Cajvana
         Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor.
         Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile nu creează autorităţii finanţatoare obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.
         Primaria Orasului Cajvana are obligaţia de a face cunoscută în mod public intenţia de a atribui contracte de finanţare. Anunţul de participare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Primariei Orasului Cajvana.
          
         Primaria Orasului Cajvana are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului.
         La finalul exerciţiului bugetar, primaria are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului.
Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, precum şi pe site-ul propriu al Primariei Orasului Cajvana.

VII.Procedura privind incheierea si derularea contractelor de finantare nerambursabila

Incheierea si indeplinirea contractului de finantare nerambursabila,se face cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a modelului cadru de contract de finantare nerambursabila prevazut in prezenta documentatie.

La incheierea contractului de finantare nerambursabila,beneficiarul este obligat sa semneze o declaratie de impartialiate.

La contract se vor anexa cererea de finantare impreuna cu documentele prevazute in documentatie,care se constituie astfel ca parte integranta in proiect

Primaria Orasului Cajvana, in calitate de autoritate finantatoare,isi rezerva dreptul de a face verificari atat in perioada derularii contractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior, conform clauzelor stipulate in contractual de finantare incheiat. Controlul se efectueaza la locul unde aceste documente sunt pastrate de catre beneficiar.

In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice,alocate pentru activitati nonprofit de interes general,cu modificarile si completarile ulterioare,atunci cand, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale beneficiarul achizitioneaza din fonduri publice nerambursabile,produse, lucrari sau servicii, procedura de achizitii este cea prevazuta de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

VIII. Forme de comunicare

           Orice comunicare, solicitare,informare notificare si alte asemenea,se transmite sub forma de document scris.

           Orice document scris se inregistreaza in momentul transmiterii si si al primirii.

         IX. Anularea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila.

           Autoritatea finantatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila in urmatoarele cazuri:

a)nici unul dintre solicitanti-candidatii nu a indeplinit conditiile de calificare;

b)au fost prezentate numai propuneri de proiecte necorespunzatoare, respective care:

     -sunt depuse dupa data limita de depunere a propunerilor de proiecte;

     -nu au fost elaborate si prezentate in concordant cu cerintele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea proiectelor de propuneri;

     -contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea finantatoare.

     -prin valoarea inclusa in propunerea financiara, a fost depasita suma propusa in programul annual al finantarii nerambursabile;

c) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila sau este imposibila incheierea contractului.

           Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii finantatoare fata de participantii la procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila.

           X. Alte prevederi

            Prezenta documentatie este elaborate potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general,cu modificarile si completarile ulterioare , iar OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,se aplica corespunzator.

CAPITOLUL 2: DISPOZITII SPECIFICE

I. Informatii generale privind autoritatea finantatoare :

Denumirea autoritatii contractuale: Primaria Orasului Cajvana

Cod fiscal:4441166

Adresa:Cajvana,str.Principala,nr.864

Numar de telefon:0230-539222

Fax: 0230-539222

II. Obiective, domenii si alocari financiare.

1.Obiectivul general al programului:

          Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimularii contributiei sectorului non-profit la cresterea si incurajarea participarii active a cetatenilor la viata sociala a comunitatii.

2.Domenii

1.Asociatii cu caracter neguvernamental, non-profit si apolitic pentru sustinerea si sprijinirea actiunilor cu caracter educativ, cultural,social-umanitar din localitatea Cajvana.

2.Programele unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

3.Asistenta sociala

4.Actiuni si programe sportive

5.Programe, proiecte si actiuni in domeniul cultural

III. Documentatia de solicitare a finantarii

1.Modul de prezentare a ofertei.

           

            Documentatia de solicitare a finantarii se va depune la Registratura Primariaie Orasului Cajvana, judetul Suceava.

            Documentatia va fi intocmita in limba romana.

           Propunerea de proiect are caracter ferm si obigatoriu din punct de vedere al continutului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere ,de catre solicitant sau de catre o persoana imputernicita legal de acesta.

            Bugetul propriu va fi prezentat exclusive in lei si va ramane ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de finantare nerambursabila.

            In vederea organizarii selectiei, pentru a primi finantare, documentatiile prevazute mai sus se vor depune in termenul stabilit de catre autoritatea finantatoare prin anuntul de participare.

2. Continutul documentatiei solicitantilor:

Documentul

Nr. anexa

Cerere de finantre (bugetul proiectului, surse de finantare)

Anexa 1(model atasat)

Actul constitutive, statutul si certificatul de inreg. fiscala,acte doveditoare ale sediului solicitantului si acte aditionale,dupa caz, copie extras de cont

 

Copiile ultimelor situatii financiare anuale ale solicitantului

 

CV-urile persoanelor implicate in proiect

 

Certificat de atestare fiscal din care sa rezulte ca solicitantul si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contrib.. pentru asigurarile sociale de stat.

 

Declaratie pe propria raspundere conf. art.12 alin.3si art.21 din Legea nr.350/2005

Anexa 2(model atasat)

Contract de finantare nerambursabila

Anexa 3(model atasat)

Declaratie de impartialitate

Anexa 4(model atasat)

Model de raport final de activitate si raport financiar intermediar/final

Anexa5(a,b)(model atasat)

Adresa de depunere a raportului final de activitate, a raportului financiar intermediar/final si a documentelor justificative

Anexa 6(model atasat)

3.Termenii de referinta

Data limita de implementare este 31.12.2016.

Activitati pentru care se acorda finantare nerambursabila:

1.Asociatii cu caracter neguvernamental, non-profit si apolitic pentru sustinerea si sprijinirea actiunilor cu caracter educativ, cultural,social-umanitar din localitatea Cajvana.

-dezvoltare infrastructurii (inclusiv constructii noi de asezaminte de cult) in cazul in care acesta reprezinta o component indispensabila proiectului;

2..Programele unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

-lucrari de restaurare, care include operatii de proiectare si executie a unitatilor de cult din patrimonial local, national si universal;

--dezvoltare infrastructurii (inclusiv constructii noi de asezaminte de cult) in cazul in care acesta reprezinta o component indispensabila proiectului;

-alte lucrari destinate desfasurarii activitatii de cult.

3. Asistenta sociala:

-activitati de consiliere, instruire, protective si alte forme de asistenta pentru persoane in varsta aflate in situatii de dependenta, persoane fara adapost, persoane dependente de droguri, alte persoane aflate in situatii dificile si/sau care traiesc in saracie extrema;

4.Programe, proiecte si actiuni in domeniul culturii:

-simpozioane, concursuri;

-manifestari teatrale, alte actiuni artistice;

-organizarea de targuri, expozitii, vernisaje,spectacole, recitaluri,festivaluri cu specific cultural;

-organizarea de actiuni de promovare a traditiilor si obiceiurilor populare specifice localitatii;

-

Costuri eligibile:

       Numai ,,costurile eligibile” pot fi luate in considerare pentru finantare nerambursabila. Acestea sunt detaliate in continuare.Ca urmare, bugetul constituie atat o estimare a costului, cat si un plafon al ,,costurilor eligibile”. Trebuie avut in vedere ca aceste costuri eligibile trebuie sa se bazeze pe elemente reale, sa respecte preturile pietei si nu pot lua forma unor sume forfetare(exceptand costurile indirecte).

            Pentru a putea fi considerate eligibile, costurile trebuie:

            a)sa fie necesare pentru indeplinirea proiectului, sa fie prevazute in contract sis a respecte principiile unui management financiar sanatos, respective utilizarea eficienta a banilor si un raport optim cost/beneficiu;

            b)sa fi fost realizate pe durata implememtarii proiectului, asa cum este prevazuta in contract;

            c)sa fi fost realizate si inregistrate in contabilitatea beneficiarului, sa fie identificabile si verificabile, sa fie sustinute de acte originale si toate documentele justificativ corespunzatoare.

            Urmatoarele costuri vor fi eligibile:

            1.Dezvoltarea infrastructurii solicitantului,in cazul in care aceasta reprezinta o component indispensabila proiectului;

     Eligibilitatea cheltuielilor justificate este reglementata pe domenii de activitate de urmatoarele acte normative:

Asociatii cu caracter neguvernamental, non-profit si apolitic pentru sustinerea si sprijinirea actiunilor cu caracter educativ, cultural,social-umanitar din localitatea Cajvana:

-Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice,alocate pentru activitati nonprofit de interes general,cu modificarile si completarile ulterioare;

           Programele unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania:

-Ordonanta Guvernului 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,republicata;

Hotararea de Guvern nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult ,apartrinand cultelor religioase recunoscute in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotararea de Guvern nr. 1265/2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult ,apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1470/2002

            Asistenta sociala

-Ordonanta Guvernului 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,republicata;

Hotararea de Guvern nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult ,apartrinand cultelor religioase recunoscute in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotararea de Guvern nr. 1265/2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult ,apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1470/2002

-Hotararea Guvernului Romaniei nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile collective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta socialla destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice.

            Actiuni si programe sportive:

-Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice I sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotararea Guvernului Romaniei nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000;

Ordinul nr.130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pr ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti,cu modificarile ulterioare

-Hotararea Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modififcarile si completarile ulterioare;

-Hotararea Guvernului Romaniei nr.888/2013 privind modificarea si completarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1447/2007.

Programe, proiecte si actiuni in domeniul culturii:

-Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanta Guvernului nr.2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 199/2008 pentru apobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale.

 

4.Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte

         Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte va fi mentionata in anuntul de participare.

IV.Procedura de evaluare

1.Conformitate administrative

Se verifica daca cererea este completa, in conformitate cu prezenta documentatie.

Daca lipseste oricare din documentele solicitate, proiectul va fi respins in mod automat.

Orice informatie lipsa sau incorecta, va conduce la respingerea propunerii numai pe aceasta baza, iar proiectul nu va mai fi evaluat in continuare.

2.Eligibilitatea solicitantilor si partenerilor

           Se verifica eligibilitatea solicitantului si partenerilor,respectiv daca acestia sunt persoane fizice si juridice fara scop patrimonial cu sediul in orasul Cajvana, care desfasoara activitati nonprofit.

            Numai solicitarile care sunt conforme administrativ si depuse de solicitanti eligibili se vor califica pentru evaluare.

2.Evaluarea propunerilor    

Toate propunerile eligibile sunt supuse evaluarii pe baza urmatoarelor criterii:

                               Criterii de evaluare

Punctaj

Cat de relavanta este propunerea pentru sfera de activitate a Primariei Orasului Cajvana ,respective pentru interesul public local?

30

In ce masura proiectul contine obiective clare si realizabile din care sa rezulte intr-un mod fara echivoc interesul public local?

20

Solicitantul si/sau partenerii au suficienta experienta in managementul de proiect

Solicitantul si/sau partenerii au suficienta expertiza tehnica si capacitate administrativa

15

Dispun solicitantul si/sau partenerii de surse de cofinantare   stabile si suficiente?

10

Sunt activitatile propuse adecvate si in concordanta cu obiectivul si rezultatul asteptat?(prevad un proces de evaluare interna, planul de actiune este realist, metodologia este coerent stabilita,activitatile sunt detaliate)

15

Contine proiectul propus indicatori verificabili obiectiv privind rezultatele proiectului? Cat de coherent este prezentat impactul proiectului?

10

Punctaj total maxim

100

Contractul( contractele) vor fi acordate solicitantului (solicitantilor)in ordinea punctajelor obtinute.

V.Procedura de finantare,raportare si control

            Finantarea se acorda beneficiarului in contul mentionat in cererea de finantare,dupa cum urmeaza:

            -in avans,maxim 50% din valoarea contractului, actiunii, activitatii, ca suma primita se va justifica prin raport financiar intermediar; in caz contrar se sistemeaza transele urmatoare,iar beneficiarul pierde dreptul de a solicita restul sumelor prevazute in contract;

            -restul sumei aprobate prin contract se acorda ulterior, in limita disponibilitatilor si a repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare.

            Documentele justificative depuse trebuie sa cuprinda si suma aferenta contributiei proprii de minim 10% din valoarea finantarii proiectului.

Toate documentele prezentate spre decontare vor fi semnate si stampilate cu mentiunea ,,conform cu originalul”, iar in raportul financiar se va specifica:,, cheltuielile justificate nu au mai fost decontate la un alt finantator”.

            Raportarile vor fi intocmite in conformitate cu Anexa nr.5a si Anexa nr. 5b si vor fi insotite de documentele justificative pentru cheltuielile effectuate.

            Acestea vor fii depuse la registratura Primariei Orasului cajvana. Raportarile terbuie sa dovedeasca atat cheltuirea finantarii nerambursabile, cat si a contributiei propri.

            Pentru justificarea cheltuielilor efectuate,se vor prezenta urmatoarele documente:  

-pentru decontarea cheltuielilor administrative :facture fiscal, insotita de chitanta/ordin de plata/bon fiscal /extras cont;

-pentru decontarea cheltuielilor care se inscriu in categoria alte cheltuieli:orice document fiscal care corespunde legislatiei aflate in vigoare.

            Data documentelor justificative trebuie sa fie in concordanta cu perioada desfasurarii actiunii.

            Autoritatea finantatoare isi rezerva dreptul de a face verificari, atat in perioada derularii contractului de finantare nerambursabila, cat si ulterior.

            Contractele de finantare nerambursabila vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, calitatea Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activitatii nonprofit finantate din fonduri publice.

            Prezentul program contine un numar de sapte anexe –Continutul documentatiei solicitantilor.

 

DESCARCA ANEXE AICI

S5 Box

Login