Noutati

Rezultat selectie dosare

 

 

CONCURS POSTURI CONTRACTUALE

 

 

 

 

 

Rezultat selectie dosare

 

 

 

 

ANUNT CONCURS PROMOVARE 7.03.2018

 

 

 

Anunt concurs promovare

 

 

Anunt concurs promovare

Rezultatele concursului pentru postul de paznic au fost publicate la sectiunea Informare Cetateni/Documente Utile Click aici

1.Informatii generale privind autoritatea contractanta:Primaria Orasului Cajvana, judetul Suceava, Strada Principala, nr.864, cod fiscal 4441166, tel. 0230/539222;fax 0230/539222,e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

            2.Denumirea autoritatii contractante: Primaria Orasului Cajvana, judetul Suceava, Strada Principala, nr.864, cod fiscal 4441166, tel. 0230/539222;fax 0230/539222,e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

            3.Procedura aplicata pentru atribuirea contractului:selectie de proiecte.

            Autoritatea contractanta Primaria Orasului Cajvana anunta atribuirea unui contract de finantare nerambursabila in anul 2016, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general (actualizata) urmatorului beneficiar:

1.Asociatia Bisericii Apostolice Betel Cajvana-,,Continuarea lucrarilor de constructie”,- Contract nr.4863/16.06.2016-Suma acordata prin contract-50.000 lei.

A N U N Ţ

 

     Având în vedere prevederile art 7 alin.1) si alin. 4) din HG.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice modificat si completat prin HG 1027/2014 Primaria Orasului Cajvana organizeaza concurs de recrutare pentru o functie contractuala vacanta astfel;

Denumirea postului: Paznic-post contractual pe perioada nedeterminata

     PROBELE STABILITE PENTRU CONCURS : selectia dosarelor, proba scrisa, interviul

 

     CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

     Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei oraşului Cajvana, Judetul Suceava

     In data de 19 iulie 2016 ora 10 proba scrisa;

     In data de 21iulie 2016 ora 10 interviul

       CONDITII DE PARTICIPARE:

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

         Conditii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 3 din Hg 286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare;

Conditii specifice:

- Studii generale (cu certificat de absolvire a scolii generale)

- Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului-nu este cazul

Dosarul de înscrierela concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG.nr. 286/2011.

 

 

Dosarele se depun la sediul primăriei în termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului respectiv pana la data de 05.07.2016

 

 

ACTE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA

CONCURS

  1. Cerere de înscriere la concurs ;
  2. Copia actului de indentitate;
  3. Copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si copiile documentelor care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice ale postului

4       Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in meserie si/sau specialitatea studiilor ,in copie;

5       Cazier judiciar;

6       Adeverinţă care să ateste starea sănătăţii corespunzătoare;

7       Curriculum vitae;

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul PRIMARIEI ORAŞULUI CAJVANA, JUDEŢUL SUCEAVA la nr. de telefon: 0230 539222

sau la tel 0753 348645

 

 

                                                       Bibliografie

       pentru ocuparea funcţiei contractuale de executie, paznic,   in cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Cajvana

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicălocală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2.Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

3.Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

4.Hotararea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

5.Legea nr.307/2006 ,privind apararea impotriva incendiilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:Primaria Orasului Cajvana, cod fiscal 4441166, str. Principala, nr. 864, judetul Suceava, tel. 0230-539222, fax 0230-539222, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Primaria Orasului Cajvana acordă finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul local al orasului Cajvana, pentru activităţi nonprofit de interes local, conform Programului aprobat în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele:

          Asociatii cu caracter neguvernamental, non-profit si apolitic pentru sustinerea si sprijinirea actiunilor cu caracter educativ,cultural,social-umanitar si sportiv din orasul Cajvana.

     Solicitanţi: persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial- asociaţii ori fundaţii constituite conform legii.

Scopul programului este realizarea unor obiective de interes public local.

Desemnarea proiectelor câştigătoare se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului aprobat.

         Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Primariei Orasului Cajvana,   telefon 0230/539222 şi pe pe site-ul instituţiei: www.cajvana.ro unde este publicat Programul privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2016 din bugetul propriu al orasului Cajvana pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.5 din 29.01.2016 modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21/31.03.2016

Pentru folosirea în mod operativ şi eficient a fondurilor, conform prevederilor art. 20, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 350/2005, solicitanţii vor putea depune proiectele la registratura Primariei Orasului Cajvana,judetul Suceava, strada Principala, nr. 864 până la data limita de 10.06.2016, ora 16°°.

Evaluarea şi selecţia dosarelor se va efectua în perioada 13-17 iunie 2016.

S5 Box

Login