Anunțuri

ÎNCHIRIERI

ANUNTURI DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA

ÎNCHIRIERE DE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITAȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE, ORAS CAJVANA

                                                

1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

    Orașul Cajvana, cu sediul in orașul Cajvana cod poștal 727100, str. Principala nr. 864, județul Suceava, telefon: 0230539222 interior 26 fax:0230539222, e-mail: primaria_cajvana@yahoo.com,  cod fiscal 4441166  

  1. Informații generale privind obiectul închirierii, in special descrierea si identificarea bunului care urmează sa fie închiriat:                                                                         6 parcele de teren – categoria de folosință pășune, în suprafață totală de 819.280 mp, situate in orașul Cajvana, județul Suceava, ce aparțin domeniului privat al orașului Cajvana, toate cu acces la drum, după cum urmează:

– 92.510 mp, teren intravilan / extravilan, nr. cadastral 32769, C.F. 32769, situata în Tarla Pietrosu;

– 129.778 mp, teren intravilan / extravilan, nr. cadastral 32751, C.F. 32751, situata în Tarla Pietrosu;

– 123.578 mp, teren extravilan, nr. cadastral 32752, C.F. 32752, situata în Tarla Muncel;

– 293.591 mp, teren extravilan, nr. cadastral 32770, C.F. 32770, situata în Tarla Gropi;

– 9.824 mp, teren extravilan, nr. cadastral 32802, C.F. 32802, situata în Tarla Gropi;

– 170.000 mp, teren extravilan, nr. cadastral 32774, C.F. 32774, situata în Tarla Saca;

conform caietului de sarcini, H.C.L. oraș Cajvana nr. 7/28.02.2023 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

 

  1. Informațiile privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține la cerere scrisa de la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Fond Funciar.

3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concendentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Compartimentul Urbanism – Cadastru, Fond Funciar din cadrul orașului Cajvana, oraș Cajvana, str. Principala, nr. 864, județul Suceava;

3.3 Costul si condițiile de plata pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: Daca se ridica de la sediul instituției: gratuit;

3.4 . Data limita privind solicitarea clarificărilor: 3.04.2023, ora 14:00;

  1. Informații privind ofertele:

4.1.Data limita de depunere a ofertelor: 11.04.2023, ora 15:00;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Urbanism – Cadastru, Fond Funciar din cadrul orașului Cajvana, str. Principala, nr. 864, județul Suceava;

4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar, in plic sigilat;

  1. Data și locul la care se va desfășura ședință publica de deschidere a ofertelor: 12.04.2023 ora 10:00 la sediul orașului Cajvana, str. Principală, nr. 864, județul Suceava;
  2. Instanța competenta in soluționarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Secția Contencios Administrativ si Fiscal Suceava Str. Stefan cel Mare nr. 62, cod 720062, tel. 0230/522296, fax: 0230/522296 e-mail trsv-arhcont@just.ro, municipiul Suceava, județul Suceava.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării:

20.03.2023;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Close Search Window